Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.4.2.2022.PK

Bydgoszcz 21.02.2023 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PERN S.A., który został przedłożony w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy dniu 23 grudnia 2022 r., (przekazanym wg właściwości dnia 27 grudnia 2022 r., wpływ do tut. organu dnia 28 grudnia 2022 r., uzup. dnia 18 stycznia 2023 r. oraz 8 lutego 2023 r.), decyzją nr 18/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany oraz  zostało udzielone pozwolenie na Budowę masowego frontu rozładunkowego kolejowego wraz z torami postojowymi w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej: obejmująca budowę tacy szczelnej międzytorza wraz z układem torowym, stalowym pomostem roboczym, kanałami technologicznymi, kanalizacją odwadniającą oraz torów postojowych, drogi dojazdowej do projektowanego frontu kolejowego rozładunkowego, dwóch zbiorników o pojemności V=100m3 każdy i instalacji technologicznej, elektrycznej, przeciwpożarowej wraz ze stałymi urządzeniami zraszaczowymi planowanymi na stanowiskach rozładunku cystern kolejowych oraz przebudowę pompowni rozładunkowej”, na działce nr ewid.: 583 obręb 0011 Nowa Wieś Wieka, gm.  Nowa Wieś Wieka.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 98) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.4.2.2022.PK