Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  20  lutego 2023 r.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a” oraz art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 ze zm.),

zawiadamia się,

że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla zadania pn.: ,,Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS "Solino" S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów” - zadanie 3: Modernizacja istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo.

Inwestycja obejmuje nieruchomości położone w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie inowrocławskim, gminie Janikowo, powiecie mogileńskim, gminach: Dąbrowa i Mogilno oraz powiecie żnińskim, gminie Żnin.

Zgodnie z art. 133 K.p.a. odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji mogą zapoznać się z treścią odwołań w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7496 lub drogą elektroniczną - adres: .

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko -pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.3.2.2022.EP