Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: strażnik w Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 Strażnik
Państwowej Straży Łowieckiej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3800 zł


Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz


Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Państwowa Straż Łowiecka

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz


Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi postępowania przygotowawcze związane z naruszeniem przepisów karnych
  z ustawy Prawo łowieckie i kodeks karny
 • prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenie
 • prowadzi patrole na terenach obwodów łowieckich
 • nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego
 • zajmuje się ochroną zwierzyny, zwalczaniem kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego
 • zapobiega, ujawnia oraz zwalcza przestępstwa i wykroczenia w zakresie łowiectwa
 • kontroluje legalność skupu i obrotu zwierzyną łowną
 • planuje oraz przeprowadza kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
  w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu
 • planuje i bierze udział w działaniach prewencyjnych na terenach obwodów łowieckich
  we współpracy z innymi służbami (Policją, Strażą Leśną, Strażą Łowiecką, Strażą Miejską/Gminną, Strażą Rybacką)

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • wykonywanie zadań w siedzibie urzędu oraz z uwagi na udział w kontrolach, poza siedzibą urzędu,
  również w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy i święta - w terenie podczas akcji prewencyjnych na terenach obwodów łowieckich
 • zagrożenia biologiczne typowe dla działań w terenie otwartym i leśnym oraz podczas kontaktu
  ze zwierzętami, jak również z ludźmi oraz dla pracy z dokumentacją archiwalną; zmienne warunki atmosferyczne, kontakt z materiałem biologicznym, możliwość ukąszeń przez owady

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane w piwnicy w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony
z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wykształcenie:

 • co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych, lub
 • co najmniej średnie leśne, rolne, w ochronie środowiska lub pokrewne oraz roczny okres pracy
  w leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub krajobrazowych, lub 
 • wyższe prawnicze, lub
 • średnie oraz trzy lata służby w Policji, z jednoczesnym oświadczeniem, że kandydat nie został dyscyplinarnie wydalony ze służby w Policji,
 • co najmniej średnie oraz trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ukończone 21 lat
 • dobry stan zdrowia
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość prawa łowieckiego i przepisów wykonawczych
 • niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e:

 • doświadczenie i praktyka w prowadzeniu postępowań przygotowawczych
 • znajomość prawa łowieckiego i przepisów wykonawczych
 • doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa karnego procesowego
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Windows)
 • przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji o klauzuli ,,zastrzeżone’’


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • kserokopia prawa jazdy kategorii B
 • własnoręcznie podpisanie oświadczenie o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego oraz zobowiązaniu się do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym przed podjęciem pracy w Kujawsko-
  -Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po otrzymaniu informacji o zatrudnieniu
  na stanowisko pracy strażnika Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone’’

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
 strażnik PSŁ

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Beata Sobyrayska, telefon 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.