Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.8.2022.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 lutego 2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 8 lutego 2023 r., decyzji nr 2/2023 na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Przemysława Dąbrowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

Powiat Bydgoski: Jednostka ewidencyjna 040303_2 - Dobrcz,

1.Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

obręb 0001 Borówno: 104/9(104/30), 104/12(104/26), 104/14(104/32), 104/15(104/28), 104/24(104/34), 144(144/2),

obręb 0011 Strzelce Górne: 31/1(31/3), 36/1(36/6), 37/3(37/10), 207(207/2).

2.Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

  Obręb 0001 Borówno: 104/23.

3.Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obręb 0001 Borówno: 146.

obręb 0011 Strzelce Górne: 21, 120/3.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-76-61), w dni pracy Urzędu, w godzinach 800-1400 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Dobrcz.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.8.2022.MT                                                                                           

                                                                                 

                                                                       Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                              Agnieszka Waszak

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego     
 w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa