Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 7 lutego 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1079 ze zm.), dalej specustawa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Bydgoszcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 1/227 obręb 0131 Bydgoszcz, powiat bydgoski, gm. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji:

 • pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat m. Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, obręb 0131: 1/227.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 7 ust. 5 i 6 specustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie
  po uzgodnieniu terminu,
  oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie
  14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane
  do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędzie właściwej gminy – Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2022.KS

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa