Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika
do ww. ustawy,

zawiadamia się,

że dnia 1 lutego 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję, znak: WIR.II.747.1.5.2022.JS w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 5/2017  z  dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK ustalającą dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”,  oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,  dla niżej wymienionych działek:

 • dz. nr ewid. 354, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00105369/7,
 • dz. nr ewid. 353/1, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00186385/6,
 • dz. nr ewid. 355, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00041642/8,
 • dz. nr ewid. 357, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00041642/8,
 • dz. nr ewid. 352/3, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, brak KW,
 • dz. nr ewid. 346, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00055110/1,
 • dz. nr ewid. 348, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00041587/4,
 • dz. nr ewid. 83/4, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00041717/5,
 • dz. nr ewid. 83/6, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00041717/5,
 • dz. nr ewid. 82, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00055376/3,
 • dz. nr ewid. 80/1, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00198089/8,
 • dz. nr ewid. 89/1, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00207433/2,
 • dz. nr ewid. 90, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00198089/8,
 • dz. nr ewid. 36/3, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00041169/8,
 • dz. nr ewid. 33/25, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00181893/5,
 • dz. nr ewid. 33/24, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00103785/5,
 • dz. nr ewid. 33/6, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00089406/0,
 • dz. nr ewid. 111/1, obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00041176/0,
 • dz. nr ewid. 106, obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00042034/0,
 • dz. nr ewid. 31/2, obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, brak KW,
 • dz. nr ewid. 95/2, obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00049036/3,
 • dz. nr ewid. 97/2, obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00049036/3,
 • dz. nr ewid. 95/10, obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, BY1B/00056103/6.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
 • drogą elektroniczną na adres: ;
 • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 483;
 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii,
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dniu od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia                             o jej wydaniu (art. 25 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją                    o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zawiadomienie                    o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy (art. 10 ust. 2a ww. ustawy).

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.5.2022.JS