Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrata lub nieuprawnione wykorzystanie dokumentu paszportowego

Zgłoszenie utraty/zniszczenia dokumentu paszportowego

Posiadacz paszportu lub paszportu tymczasowego zgłasza niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula fakt utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego  dokonuje się:

  • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się  przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
  • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.

Zgłoszenia utraty w organie paszportowym nie dokonuje się, jeśli:

  • osoba, która po stawieniu się do odprawy granicznej stwierdziła utratę dokumentu paszportowego i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Straży Granicznej;
  • osoba utraciła dokument paszportowy w wyniku przestępstwa i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Policji.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem zgłoszenia utraty/uszkodzenia.

 Odnalezienie dokumentu paszportowego

Osoba, która odnalazła swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.

Osoba, która odnalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem przekazania odnalezionego  dokumentu przez osobę trzecią.

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

W przypadku uprawdopodobnienia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego, w tym danych dotyczących dokumentu paszportowego, posiadacz dokumentu paszportowego może zgłosić taki fakt osobiście dowolnemu wojewodzie lub konsulowi w celu unieważnienia posiadanego dokumentu paszportowego.

Zgłoszenie  nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się:

  • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się  przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
  • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.