Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje:

Dokument paszportowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy obywatel polski ma prawo do posiadania jednego ważnego dokumentu paszportowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Okresy ważności paszportów:

 • 10 lat od daty wydania - dla osób, które ukończyły 12. rok życia
 • 5 lat od daty wydania – dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia
 • 3 lata od daty wydania – w przypadku drugiego paszportu wydanego tej samej osobie, na podstawie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście w organie paszportowym w formie dokumentu wypełnionego i  utrwalonego przez organ paszportowy w postaci elektronicznej na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 5 lat, lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest wymagana obecność tej osoby.

 Paszport odbiera się osobiście (w organie, w którym był złożony wniosek) z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie. Wówczas dokument może odebrać matka, ojciec lub opiekun prawny/kurator.

Podczas składania wniosku o paszport pobiera się odciski palców osoby, dla której dokument ma być wydany z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 12. roku życia lub  osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

W paszporcie zamieszcza się odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem odwzorowania własnoręcznego podpisu osoby, która nie może złożyć podpisu, lub informację o jego braku.

Organ paszportowy nie przyjmie wniosku (o czym poinformuje na piśmie) w sytuacji gdy:

 • nie przedłożono fotografii spełniającej wymogi fotografii;
 • nie przedłożono dokumentów sądowych potwierdzających uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
 • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli ich złożenie jest wymagane;
 • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli jest on  wymagany.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 350 i 583).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r.
  w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. poz. 2050).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport
  i paszport tymczasowy (Dz.U. poz. 1499).

Zmiana danych osobowych posiadacza paszportu

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym - nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer PESEL.