Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 30 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 30 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzją znak: WIR.II.746.1.28.2020.ML zmienił decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., znak: WIR.II.746.1.42.2019.ML ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 225PE na działce nr ewid. 1006/1, obręb 0001 M. Koronowo, położonej w Koronowie.
Z treścią wymienionej powyżej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miejskiego w Koronowie .Znak sprawy:
WIR.II.746.1.28.2020.ML  

     
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa