Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 23 stycznia 2023 r.

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2000), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 23 stycznia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzją znak: WIR.II.746.3.1.2022.ML zmienił decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 40/2022 z dnia 17 października 2022 r., znak: WIR.II.746.1.25. 2022.ML ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na realizacji zadania nr 11859 pn. „Przebudowa budynku nr 22 wraz z budową myjni dla wojskowych pojazdów mechanicznych na potrzeby programu HOMAR”, na działkach nr ewid. 23/5 oraz 171, obręb 0055 Toruń, gmina Miasto Toruń.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Torunia.

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.3.1.2022.ML                 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa