Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu w dniu 18 stycznia 2023 r., przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, decyzji znak: DOA.7110.314.2022.KPL, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r., znak: WIR.I.7840.14.6.2022.MB, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą inwestorowi: Inowrocławskim Kopalni Soli „Solino” S.A. pozwolenia na budowę dla zadanie pn.: Budowa rurociągu solanki/półsolanki De600 mm PN16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa komory zasuw Broniewice oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury na terenie KS i PMRiP Góra w ramach inwestycji
pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” - ZADANIE 1: Budowa rurociągu solanki/półsolanki łączącego rurociąg solanki Przyjma – Janikowo z KS i PMRiP „Góra” w Górze k. Inowrocławia (nazewnictwo wg specustawy: budowa rurociągu solanki Janikowo-Góra), na terenie gminy Inowrocław,
Janikowo.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Decyzja jest ostateczna. Strona może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa). Wysokość wpisu od skargi na niniejszą decyzję wynosi 500 zł. Strona ma prawo ubiegać się w Sądzie o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.14.6.2022.MB