Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
operator numerów alarmowych

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 3

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3600 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • pełnienie dyżurów w systemie dwuzmianowym 12-godzinnym, od godz. 7:00 do 19:00
  oraz 19:00 do 7:00 zgodnie z opracowanym grafikiem służb
 • obsługa w trybie pracy zmianowej stanowisk operatorskich przeznaczonych do przyjmowania zgłoszeń alarmowych z numeru 112 oraz innych numerów alarmowych zgodnie z przyjętymi procedurami
 • ścisła współpraca i współdziałanie z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dyspozytorni Medycznej oraz pozostałymi służbami ratowniczo-porządkowymi w zakresie prowadzonych działań prewencyjnych i ratowniczych
 • obsługa systemów wymiany informacji i danych oraz systemów łączności znajdujących się
  na wyposażeniu centrum powiadamiania ratunkowego oraz obsługa aplikacji informatycznej – Systemu Teleinformatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (STCPR),
 • współdziałanie z innymi stanowiskami operatorskimi i dyspozytorskimi służb ratowniczych
  oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego organów administracji rządowej i samorządowej

 

Warunki pracy:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, II piętro, pokoje biurowe,
budynek C posiadający windę, pomieszczenie socjalne II piętro). Brak toalet dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych .Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy samodzielnym poruszaniem się po schodach.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość przepisów ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla operatorów numerów alarmowych (szkolenie organizowane będzie przez pracodawcę) lub posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych
 • umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych (w tym pakietu MS Office)
  oraz biegłe pisanie na klawiaturze
 • dyspozycyjność, mobilność, dobra dykcja i umiejętność swobody wypowiedzi,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres

d o d a t k o w e

 • doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-
  -gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych
 • doświadczenie na stanowisku operatora call center,
 • samodzielność, kreatywność, zdolności analitycznego myślenia

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydatki/kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  doświadczenia zawodowego 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 18 stycznia 2023 roku do dnia 3 lutego 2023 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„operator numerów alarmowych – WBZK 3 etaty”

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Beata Sobyrayska, telefon 52-349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
   w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

 • usunięcia danych;
 • przeniesienia danych;
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca  pt. „Rekrutacja (...)”.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie