Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.5)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3860,72 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjno-administracyjną Wojewódzkiej Komisji
  ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, w tym przede wszystkim protokołuje posiedzenia składów orzekających, udziela informacji klientom indywidualnym i pełnomocnikom stron, przygotowuje dokumentację związaną z powoływaniem i odwoływaniem jej członków
  oraz wyznacza terminy posiedzeń i składy orzekające
 • koordynuje finansowanie działalności Komisji z części pozostającej do dyspozycji wojewody,
  w tym ustala wysokość wynagrodzenia jej członków za udział w posiedzeniach
 • opracowuje na polecenie kierownictwa Urzędu, Rzecznika Praw Pacjenta i Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji zbiorcze informacje, analizy, raporty
  i sprawozdania dotyczące działalności Wojewódzkiej Komisji i zagadnień z zakresu funkcjonowania Komisji w celu dostarczenia bieżących danych potrzebnych do oceny skuteczności jej działania i wprowadzenia ewentualnych działań korygujących

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru  pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami,
a także z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli
w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom
z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i  aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • myślenie kreatywne, myślenie analityczne
 • asertywność, odporność na stres
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e:

wykształcenie: wyższe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zdrowia
 • znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i obszar)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar) 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 11 stycznia 2023 roku do dnia 21 stycznia 2023 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:
inspektor wojewódzki WZ II.5

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kontakt: Beata Sobyrayska, telefon 52-349-75-84

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów
oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.