Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.V.7820.7.2022.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 

zawiadamiam,

że dnia 28 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 6/2022, znak: WIR.V.7820.7.2022.KS
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa II Etapu Obwodnicy Mogilna” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
  dla realizacji inwestycji.

Powiat mogileński:

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno - miasto:

Obręb 0001 Mogilno: 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3), 1801 (1801/1, 1801/2, 1801/3), 1802 (1802/1, 1802/2), 1803 (1803/1, 1803/2), 1810 (1810/1, 1810/2, 1810/3);

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0045 Świerkówiec: 55/23 (55/24, 55/25, 55/26);

Obręb 0055 Żabno: 293 (293/1, 293/2, 293/3), 294, 295 (295/1, 295/2), 21/1 (21/2, 21/3), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 152/2 (152/3, 152/4, 152/5), 159/1 (159/2, 159/3, 159/4, 159/5), 56/4 (56/6, 56/7), 56/5 (56/8, 56/9).

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno - miasto:

Obręb 0001 Mogilno: 59/5;

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0045 Świerkówiec: 55/7, 55/11;

Obręb 0055 Żabno: 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 159/1 (159/2, 159/3, 159/4, 159/5).

 1. Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku
  z zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno - miasto:

Obręb 0001 Mogilno: 98/1.

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0055 Żabno: 197/1.

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0045 Świerkówiec: 55/8, 55/9.

 1. Działki niezbędne do zapewnienia nieruchomościom dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu:

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0055 Żabno:

 • na działkach nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9) na rzecz każdoczesnego właściciela działki 293 (293/1, 293/2, 293/3);
 • na działce nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), na rzecz każdoczesnego właściciela działki 52/4 (52/7, 52/8, 52/9);
 • na działkach nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 283/4
  na rzecz każdoczesnego właściciela działki 295 (295/1, 295/2),
 • na działkach nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 283/4
  na rzecz każdoczesnego właściciela działki 21/1 (21/2, 21/3).

Obręb 0045 Świerkówiec:

 • na działce nr 1798 na rzecz każdoczesnego właściciela działki położonej w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3);
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3).
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1801 (1801/1, 1801/2, 1801/3),
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1802 (1802/1, 1802/2),
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1803 (1803/1, 1803/2).

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno – miasto:

Obręb 0001 Mogilno:

 • na działkach nr 1798, 968, 1797, 1799, 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3) na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1801 (1801/1, 1801/2, 1801/3).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu. Treść decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia /Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/245/135/ogloszenia-i-obwieszczenia.html) od dnia 29 grudnia 2022 r.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

PDFTreść decyzji nr 6/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. (1,75MB)