Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Farmaceuci

Specjalizacje farmaceutów

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, wnioski i terminy.
 2. Przebieg specjalizacji.
 3. Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i egzamin PESF.
 4. Akty prawne.
 5. Kontakt.
 6. Linki.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, wnioski i terminy.

 

Jednostka szkoląca w województwie 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13)

Programy specjalizacji dostępne są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl

 

Rozpoczęcie specjalizacji

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy składania wniosków o specjalizację w przypadku przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:

 • od 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od 1 czerwca do 30 czerwca,
 • od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od 16 grudnia do 15 stycznia.

Do wniosku dołącza się:

 1. elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
 2. elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy),
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie farmaceuty, w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnik etatu – 1 punkt za każdy rok pracy,
 2. posiadanie stopnia doktora - 10 punktów,
 3. posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 12 punktów,
 4. posiadanie tytułu profesora – 14 punktów,
 5. opublikowanie jako autor lub współautor:
   
  1. książki naukowej - 3 punkty,
  2. artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,
  3. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 1 punkt,
  4. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt,
  5. publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism naukowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583,655, 682 i 807) lub w wykazach czasopism naukowych sporządzonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów – 1 punkt

- z zakresu farmacji.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się farmaceutów, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikacje postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia za pomocą SMK. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.   

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawców do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.    

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego- EKS, prowadzoną w SMK, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.

Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

 

 1. Przebieg specjalizacji.

Farmaceuta odbywa szkolenie specjalizacyjne w pełnym wymiarze czasu pracy farmaceuty zatrudnionego w jednostce zgodnej z profilem szkolenia specjalizacyjnego. Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Lista staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych publikowana jest na stronie CMKP www.cmkp.edu.pl i w SMK.

Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych przed 30.06.2016 r.

 • czas trwania specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące przez kierownika jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego;

2. dla specjalizacji rozpoczętych od 01.07.2016 r.

 • okres szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne:
 • o okres pobierania świadczeń, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • z powody urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego;
 • w przypadkach określonych w art.92, art.176-179, art.182, art.185, art.187 i art.188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur spowodowanych przy zmianie jednostki szkolącej;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów;
 • o okres urlopu wychowawczego;
 • o okres wykonywania obowiązków w ramach misji Polskich Kontyngentów Wojskowych lub medycznych misji humanitarnych;
 • w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda na wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych przed 30.06.2016 r.

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż  6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji
 • czas trwania specjalizacji skraca kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie

2. dla specjalizacji rozpoczętych od 01.07.2016 r.

 • okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia
 • wniosek o skrócenie okresu szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta odbywający szkolenie składa do dyrektora CMKP, który rozstrzyga w formie decyzji przekazanej za pomocą SMK o skróceniu okresu szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji:

Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo zaprzestaje prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek farmaceuty, skierować go do innej jednostki szkolącej posiadającej akredytację oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Jeżeli jednostka szkoląca znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze farmaceuta ma kontynuować odbywanie szkolenia.

Skreślenie z rejestru:

1. dla specjalizacji rozpoczętych przed 30.06.2016 r.

K-PUW skreśla osobę odbywającą specjalizację z rejestru w przypadku:

 • utraty prawa wykonywania zawodu
 • niepodjęcia przez farmaceutę specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji
 • wystąpienia kierownika jednostki szkolącej w sprawie skreślenia farmaceuty z rejestru, sporządzonego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, jeżeli farmaceuta nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji
 • wniosku o skreślenie z rejestru, złożonego przez farmaceutę odbywającego specjalizację
 • upływu okresu, w którym farmaceuta był zobowiązany ukończyć specjalizację

K-PUW o skreśleniu niezwłocznie powiadamia osobę odbywającą specjalizację za pośrednictwem kierownika jednostki szkolącej.

Farmaceuta, który został skreślony z rejestru może wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o skreśleniu z rejestru do K-PUW  z uzasadnionym wnioskiem o przywrócenie możliwości kontynuowania specjalizacji.

2. dla specjalizacji rozpoczętych od 01.07.2016 r.

Wojewoda wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru :

 • w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego,
 • upływu czasu, w którym farmaceuta zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne,
 • po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, w przypadku gdy farmaceuta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji,
 • na wniosek farmaceuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne,
 • w przypadku niedokonania potwierdzeń zaliczenia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie farmaceuty.

 

 1. Zakończenie szkolenia i Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF).

 

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta zamierzający przystąpić do PESF jest zobowiązany do założenia konta w SMK (instrukcja: https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf).

Farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF i posiadają dokumentację z przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w formie papierowej po założeniu konta w SMK, powinni wypełnić Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, następnie wniosek ten po wydrukowaniu i podpisaniu przekazać do Wydziału Zdrowia Urzędu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w postaci papierowej:

 1. kartę specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji (uwzględniającą ocenę znajomości piśmiennictwa oraz uczestnictwa w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych),
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji (wraz z udokumentowaniem zaliczenia wymaganych programem specjalizacji kolokwiów z zakresu praktyki aptecznej lub klinicznej oraz kolokwium końcowego na koniec stażu specjalizacyjnego),
 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 3. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 4. pracę poglądową (zgodną z wymogami programu specjalizacji) zaliczoną przez kierownika specjalizacji,
 5. kserokopię dyplomu.

Dokumenty proszę przesłać na adres:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 

Tel.: 52 349-7763 do 68
 

 

Wojewoda po formalnej weryfikacji przekazanych dokumentów przekazuje je do konsultanta wojewódzkiego we właściwej dziedzinie farmacji, do oceny realizacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Po uzyskaniu od konsultanta wojewódzkiego pozytywnej, merytorycznej oceny dokumentacji, potwierdza odbycie szkolenia w systemie SMK (zmiana statusu wniosku o potwierdzenie realizacji szkolenia na: „potwierdzony”). Farmaceuta, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w SMK może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Farmaceuci, którzy byli już dopuszczeni do PESF po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem Wniosek zgłoszeniowy do PESF.

Terminy składania Wniosków do PESF:

 • do 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
 • do 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, do 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

 1. testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
 2. egzaminu ustnego.

Wynik PESF jest przekazywany farmaceucie za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.

 

 1. Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. z 2022 r. poz. 932).
 1. Kontakt:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Tel.: 52 349-7763 do 68
 

 1. Linki:

http://www.cem.edu.pl/farma.php

https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf

www.cmkp.edu.pl