Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS

  OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 października 2020 r.Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej: kpa


zawiadamiam


o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.3.2020.KS w dniu 2 października 2020 r. uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r., znak: AB.6740.D.4.2019, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252, w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.
Zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2020.KS


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa