Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Diagności laboratoryjni

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, wnioski i terminy.
 2. Przebieg specjalizacji.
 3. Zakończenie szkolenia i egzamin PESDL.
 4. Akty prawne.
 5. Kontakt.
 6. Linki.

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne, wnioski i terminy:

Jednostka szkoląca w województwie kujawsko-pomorskim: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Wykaz jednostek szkolących prowadzących specjalizacje jest dostępny na stronie: www.cmkp.edu.pl oraz w SMK.

Rozpoczęcie specjalizacji

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy składania wniosków:

od 15 listopada do 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne od 16 grudnia do 15 stycznia) lub od 30 kwietnia do 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne od 1 czerwca do 30 czerwca).

Wnioski:

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami należy składać w systemie SMK https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Do wniosku dołącza się:

 • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej, 
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie,
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez wojewodę obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc. 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy - 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy,
 2. posiadanie stopnia doktora nauk medycznych - 10 punktów,
 3. opublikowanie jako autor lub współautor (publikacje z zakresu diagnostyki laboratoryjnej):
  1. książki naukowej - 3 punkty,
  2. artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,
  3. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej  lub popularnonaukowej - 1 punkt,
  4. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ma identyczny wynik studiów na dyplomie, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

Diagnosta może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i tylko w jednym województwie.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się pisemnie do Wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia za pomocą SMK. O rozstrzygnięciu sprawy Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.

Wojewoda, kieruje wnioskodawców do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda tworzy w SMK Elektroniczną Kartę Przebiegu Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS), prowadzoną w SMK, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

 

 1. Przebieg specjalizacji.

 

Diagnosta laboratoryjny odbywa szkolenie specjalizacyjne w pełnym wymiarze czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny. Jeżeli diagnosta laboratoryjny pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Program specjalizacji:

opublikowany jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  oraz w SMK.

Lista staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych publikowana jest na stronie www.cmkp.edu.pl i w SMK.

 

Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do 30.06.2016 r.)

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • czas trwania specjalizacji przedłuża pełnomocnik, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od 01.07.2016 r.)

okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy diagnosty laboratoryjnego:

 • o okres pobierania świadczeń, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • z powody urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego;
 • w przypadkach określonych w art.92, art.176-179, art.182, art.185, art.187 i art.188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur spowodowanych przy zmianie jednostki szkolącej;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji - odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.

Okres szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego diagnoście laboratoryjnemu odbywającemu szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego.

W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda na wniosek diagnosty laboratoryjnego, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie.

 

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do 30.06.2016 r.)

czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 1/3 czasu jej trwania.

Czas trwania specjalizacji skraca pełnomocnik, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji oraz na podstawie zaświadczenia od konsultanta krajowego w danej dziedzinie potwierdzającego dotychczasowy dorobek zawodowy diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji.

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od 01.07.2016 r.)

okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek diagnosty laboratoryjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia.

Wniosek o skrócenie okresu szkolenia specjalizacyjnego diagnosta laboratoryjny odbywający szkolenie składa do dyrektora CMKP, który rozstrzyga w formie decyzji przekazanej za pomocą SMK o skróceniu okresu szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu.

 

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji:

Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo zaprzestaje prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje za pomocą SMK miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek diagnosty laboratoryjnego, skierować go do innej jednostki szkolącej posiadającej akredytację oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Jeżeli jednostka szkoląca znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na obszarze którego diagnosta laboratoryjny ma kontynuować szkolenie.

 

Skreślenie z rejestru:

1. dla specjalizacji rozpoczętych wg dotychczasowych przepisów (do 30.06.2016 r.)

Po uzyskaniu powiadomienia od pełnomocnika skreśla się osobę odbywającą specjalizację z rejestru w przypadku:

 • utraty prawa wykonywania zawodu,
 • niepodjęcia przez diagnostę laboratoryjnego specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji,
 • przerwania specjalizacji dokonanej przez pełnomocnika na wniosek kierownika specjalizacji, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny nie uczestniczy w kursach lub nie odbywa staży kierunkowych albo podstawowego stażu,
 • upływu okresu, w którym diagnosta laboratoryjny był zobowiązany ukończyć specjalizację.

K-PUW niezwłocznie powiadamia osobę odbywającą specjalizację za pośrednictwem pełnomocnika o skreśleniu z rejestru.

Diagnosta laboratoryjny, który został skreślony z rejestru może wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o skreśleniu z rejestru do Ministra Zdrowia z uzasadnionym wnioskiem o przywrócenie możliwości kontynuowania specjalizacji.

2. dla specjalizacji rozpoczętych wg nowych przepisów (od 01.07.2016 r.)

Wojewoda wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne:

 • w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w EKS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego lub upływu czasu, w którym diagnosta laboratoryjny zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne;
 • po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji;
 • na wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne;
 • w przypadku niedokonania potwierdzeń zaliczenia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie diagnosty laboratoryjnego.

 

 

 1. Zakończenie szkolenia i egzamin państwowy PESDL

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Diagnosta laboratoryjny zamierzający przystąpić do PESF jest zobowiązany do założenia konta w SMK (instrukcja: https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf).


Diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESDL i posiadają dokumentację w formie papierowej po założeniu konta w SMK, powinni wypełnić wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, następnie wniosek ten po wydrukowaniu i podpisaniu przekazać do Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w formie papierowej:

 1. Karta specjalizacji z:
 • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
 • potwierdzeniem przebiegu podstawowego stażu specjalizacyjnego i staży kierunkowych,
 • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
 • potwierdzeniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski),
 • opisem formy samokształcenia potwierdzonym przez kierownika specjalizacji,
 • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 1. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych w programie specjalizacji
 2. Praca poglądowa lub oryginalna z diagnostyki laboratoryjnej zaakceptowana przez kierownika specjalizacji.
 3. Świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej.
 4. Kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (widoczny numer, data i przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych).
 5. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Wojewoda w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, a następnie przekazuje dokumentację do konsultanta krajowego, który w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji merytorycznej odbycia szkolenia. 

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

O odmowie potwierdzenia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.


Diagności laboratoryjni, którzy byli już dopuszczeni do PESDL:

po założeniu konta w SMK, składają za jego pomocą wniosek zgłoszeniowy do PESDL w terminie do:

 • 15 stycznia  /na sesję wiosenną trwającą od 15 kwietnia do 31 maja /
 • 15 lipca  /na sesję jesienną trwającą od 2 listopada do 15 grudnia/

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

 1. Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2162),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1950, z późn. zm.).

 

 1. Kontakt:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Tel.: 52 349-7763 do 68

 1. Linki:

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

www.cem.edu.pl

https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf

https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login