Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki W Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-12-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Beata Zarzycka, bzarzycka@bydgoszcz.uw.gov.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 349 76 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska 3
Tel.: +48523497913
Faks: +48523497294
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek A

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 zainstalowano pętlę indukcyjną. Wejście do sali z poziomu chodnika. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca wybudowania w budynku A windy oraz skomunikowania foyer z salą konferencyjną (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). W informacji (parter) w najbliższym czasie zamontowana zostanie pętla indukcyjna stanowiskowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Utrudniona dla osób niepełnosprawnych jest komunikacja między budynkami A i B połączonymi korytarzem. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca rozwiązania tego problemu.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek B

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest podjazd oraz automatyczne drzwi wejściowe. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze usytuowany jest Punkt Obsługi Klienta, gdzie dostęp jest z poziomu korytarza. Można tam skorzystać online z pomocy tłumacza języka migowego. Część wind wyposażona jest w guziki z alfabetem Braille’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Budynek B połączony jest z budynkiem C

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek C

Budynek jest częściowo dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez windę z budynku B. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Z tego powodu obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma windy. W związku z tym osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest online poprzez stronę internetową lub w Punkcie Obsługi Klienta.