Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  19 grudnia 2022 r.

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 z późn. zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy, oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą
w Konstancinie – Jeziorna (pismo z dnia 15 grudnia 2022 r, znak: DPU/1814/2022/AS) w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 3/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., znak: WIR.II.747.15.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” (gmina Unisław, gmina Kijewo Królewskie) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, w zakresie następujących nieruchomości położonych w powiecie chełmińskim:

 • dz. nr ewid. 884, obręb Unisław, gmina Unisław, TO1C/00028652/1
 • dz. nr ewid. 9, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00002266/0,
 • dz. nr ewid. 16, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00003631/7,
 • dz. nr ewid. 19/3, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00007408/3,
 • dz. nr ewid. 20, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00007406/9,
 • dz. nr ewid. 79/1, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00028653/8,
 • dz. nr ewid. 83, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00005455/3,
 • dz. nr ewid. 96/1, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00022602/4,
 • dz. nr ewid. 96/2, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00004914/2,
 • dz. nr ewid. 152/2, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00030123/1,
 • dz. nr ewid. 152/3, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00008338/8,
 • dz. nr ewid. 146/5, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00021331/6,
 • dz. nr ewid. 143/1, obręb Grzybno, gmina Unisław, brak KW,
 • dz. nr ewid. 122/1, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00030054/6,
 • dz. nr ewid. 181/1, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00004788/9,
 • dz. nr ewid. 171/1, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00029802/5,
 • dz. nr ewid. 15/2, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00008423/1,
 • dz. nr ewid. 95, obręb Grzybno, gmina Unisław, TO1C/00010214/0,
 • dz. nr ewid. 118/1, obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie, TO1C/00008070/1.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349 7483). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:

 1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
 2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania (art. 7 ust. 4 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w związku z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, Urzędu Gminy Unisław,  a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.4.2022.JS