Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
z dnia 5 października 2020 r.  

          

Na podstawie art. 12 ust. 1  w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 30 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję znak: WIR.II.747.12.2020.EP zezwalającą Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą
w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako:  
- działka nr 71, obręb 0034 Pławin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski,
- działka nr 69/2, obręb 0034 Pławin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski,
- działka nr 19/2, obręb 0011 Rybitwy, gmina Pakość, powiat inowrocławski,
- działka nr 61/2, obręb 0008 Łącko, gmina Pakość, powiat inowrocławski,
- działka nr 25/9, obręb 0001 Białożewin, gmina Żnin, powiat żniński,
- działka nr 25/8, obręb 0001 Białożewin, gmina Żnin, powiat żniński,
- działka nr 23, obręb 0001 Białożewin, gmina Żnin, powiat żniński,
- działka nr 109, obręb 0018 Murczyn, gmina Żnin, powiat żniński,
- działka nr 147, obręb 0004 Brzyskorzystew, gmina Żnin, powiat żniński,
- działka nr 93, obręb 0004 Brzyskorzystew, gmina Żnin, powiat żniński,
- działka nr 92, obręb 0004 Brzyskorzystew, gmina Żnin, powiat żniński,
- działka nr 6/26, obręb 0037 Wrzosy, gmina Szubin, powiat nakielski,
w celu przeprowadzenia prac geologicznych w tym wykonania odwiertów, w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo–Wrzosy”, będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego
i pomorskiego”.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu
do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

Odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji (art. 5 ust. 3 w związku z art. 19b ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust. 3 ww.  ustawy).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).
Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych przedmiotową decyzją zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia (art. 12 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. oraz art. 12 ust. 1
w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie zawiadomienia poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Żninie, Urzędzie Miejskim
w Szubinie, Urzędzie Miejskim w Pakości, Urzędzie Gminy Inowrocław, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych tych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, tj. na dzień 9 października 2020 r.

    

(dot. sprawy znak: WIR.II.747.12.2020.EP)       


     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                   Maria Czerwińska-Klich
                       Kierownik Oddziału
Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
          Wydział Infrastruktury i Rolnictwa