Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 15.12.2022 r. na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

informatyk

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4267,12 zł

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • monitoruje prawidłowość funkcjonowania od strony informatycznej systemów komputerowych, administruje serwerami, bazami danych oraz urządzeniami sieciowymi działającymi w Urzędzie,
  w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji
 • rozpoznaje kierunki i tendencje rozwoju technik teleinformatycznych w aspekcie ich zastosowania
  w zakresie informatyzacji Urzędu, monitoruje zmiany w prawie w zakresie działania stanowiska,
  w celu rozwijania aktualnego oprogramowania pod kątem obowiązujących przepisów prawa
 • monitoruje prawidłowość działania urządzeń teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie, zabezpiecza ich eksploatację,  w szczególności zabezpiecza sprawność techniczną, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wewnętrzną obsługę teleinformatyczną Urzędu, a także dokonuje ekspertyz dotyczących działania urządzeń drukujących funkcjonujących w Urzędzie, zabezpiecza
  ich  eksploatację, monitoruje sprawność techniczną, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu
 • zabezpiecza dane przechowywane w systemach teleinformatycznych przed ich utratą, w szczególności utrzymuje bazy danych w stałej sprawności, archiwizuje je oraz odpowiednio  przechowuje kopie bezpieczeństwa, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • zarządza licencjami na oprogramowanie oraz wdraża programy informatyzacji,
  w szczególności projektuje, tworzy, modernizuje systemy teleinformatyczne Urzędu z uwzględnieniem serwerów i zasobów sieciowych, w tym zapewnia odpowiedni poziom ich bezpieczeństwa
  w celu rozwijania aktualnego oprogramowania zgodnie z przepisami prawa
 • nadzoruje przestrzeganie przyjętych zasad ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych
  i teleinformatycznych, w celu minimalizacji prawdopodobieństwa niewłaściwej realizacji zadań
  w tym obszarze
 • realizuje zadania w zakresie edytowania i administrowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, wytwarza i przekazuje do publikacji informacje w sprawach należących do zakresu działania stanowiska oraz wytwarza informacje publiczne opracowane na wniosek w sprawach należących do zakresu działania stanowiska i przekazuje kopie informacji do rejestru informacji,
  w celu realizacji zadań wynikających z przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,

nietypowe godziny pracy, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym  (budynek C, wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony
lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wyksztalcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • znajomość budowy sprzętu komputerowego
 • znajomość konfiguracji usług: www, poczty e-mail, FTP, Firewall, systemu Linux
 • znajomość HTML, PHP, My SQL
 • znajomość protokołu sieciowego TCP/IP
 • myślenie kreatywne, efektywna komunikacja
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e:

wyksztalcenie: średnie informatyczne

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • asertywność, odporność na stres

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Kopie i innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 15 grudnia 2022 roku do dnia 27 grudnia 2022 roku   
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
informatyk ZBII.V.3

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania                        oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)  kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
 • usunięcia danych;
 • przeniesienia danych;
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca  pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.