Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.48.2022.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Osielsko, przedłożonego w dniu 29 lipca 2022 r. (uzup. dnia 31 sierpnia 2022 r., 3 października 2022 r., 17 października 2022 r. i 30 listopada 2022 r.), decyzją nr 91/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy działek w miejscowości Bożenkowo”, na działkach nr ewid. 419/2, 419/4, 419/1 obręb 0001 Bożenkowo, jedn. ewid. 040306_2 Osielsko.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 68) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.2.48.2022.MO