Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu: 10.01.2023 r.  o godz. 9.15  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy  przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pok. nr 16.
 2. Opis nieruchomości:
 1. Położenie nieruchomości: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
 2. Oznaczenie gruntu: działka nr 118/2 w obrębie 169 o powierzchni  0,0622 ha nr księgi wieczystej: BY1B/0000106/9
 3.  
 4. Właściciel: Skarb Państwa
 5. Nieruchomość gruntowa przeznaczona na cel: garaż
 6. Przeznaczenie w planie: przedmiotowy teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ”Śródmieście – Filharmonia Pomorska” podjęty Uchwałą Nr LXVI/1386/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 października 2018 roku. Przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym 28 MW-U - zabudowa wielorodzinna i usługowa.
 7. Przetarg dotyczy części nieruchomości zabudowanej garażem o powierzchni 16,50m2. Przedmiotowy  garaż stanowi własność osób trzecich.
 8. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia
 1. Stawka  wywoławcza za 1 m2 w zł (netto) wynosi:

- 2,85 zł/m2 dla terenu przeznaczonego pod garaże,

Do stawki ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą                  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931  z późn.  zm.). 

Wysokość postąpienia wynosi 0,03 złza 1 m2 gruntu lub wielokrotność tej kwoty.

Stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji rocznej w oparciu o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja prowadzona będzie stosując wymieniony wskaźnik z roku poprzedniego w stosunku do stawki czynszu z roku poprzedniego.

 1. Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest:
 • wniesienie wadium w wysokości 57,85 zł do dnia 02.01.2023r., przy czym  momentem  spełnienia świadczenia jest dzień uznania  rachunku  bankowego Miasta  Bydgoszczy. Wpłaty  należy dokonać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy -  Bank Pekao S.A. nr:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066, a w przypadku wygrania postępowania przetargowego kaucji zabezpieczającej, wniesionej przed zawarciem umowy, w wysokości miesięcznego czynszu brutto ustalonego w drodze przetargu.
 • okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (ul. Jezuicka 6-14).
 • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał                     od zawarcia umowy.
 2. W przypadku  zamiaru  wydzierżawienia nieruchomości w ramach  wspólności  ustawowej  małżeńskiej,  do  przetargu  winni przystąpić  oboje małżonkowie, chyba że zostanie  przedłożone  przez  uczestnika  przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez  drugiego współmałżonka  zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.
 3. Wszelkie nakłady istniejące na nieruchomości, będące własnością poprzedniego użytkownika zostaną rozliczone (zapłacone dotychczasowemu właścicielowi nakładów) przez nowego dzierżawcę bez udziału właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa.
 4. W Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, parter, pokój nr 5 można uzyskać wszelkie informacje związane z tym przetargiem. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

 

 1.  

Beata Cybulska -Kulawik

Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji