Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

 

WIR.II.747.5.4.2022.DK                                         

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4  listopada 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – JKG Technik sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuskiej 395 w Gdańsku, o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki: Powiat włocławski, Gmina Lubraniec, obręb 0006 Borek: dz. 42 (KW WL1W/00013353/8), dz. 41 (KW WL1W/00008588/6), dz. 88 (KW WL1W/00008588/6).

W celu wejścia na ww. nieruchomości i wykonania badań podłoża gruntowego (w tym wykonanie otworów wiertniczych, sondowania) dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Likwidacja wypłycenia gazociągu DN500 Nowiny Brdowskie – Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki Zgłowiączka” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

W celu wejścia na ww. nieruchomości i wykonania badań podłoża gruntowego (w tym wykonanie otworów wiertniczych, sondowania) dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349-7523). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

            W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

 

 

 

     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                      Szczepan Bukłaho

                       Kierownik Oddziału

Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

          W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa