Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  30 listopada 2022 r.

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej k.p.a., zawiadamiam o zmianie wniosku w zakresie: linii rozgraniczającej, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”. Cześć I od km 0+069 do km 11+696 i od km 12+190 do km 13+280”, procedowanej na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dąbrowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

 

Przedmiotem zmiany jest:

 • objęcie liniami terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych nieruchomości 94/4, obręb 0008 Kobylarnia (pkt 1 obwieszczenia z dnia 6 lipca 2022 r.) zlokalizowanych w liniach rozgraniczających terenu inwestycji,
 • odstąpienie od podziału nieruchomości nr 94/1 obręb 0008 Kobylarnia (pkt. 2 obwieszczenia z dnia 6 lipca 2022 r.),
 • korekta powierzchni działek powstałych z podziału działek o nr ewidencyjnym:

- obręb 0008 Kobylarnia dz. 92; 95/28; 96/6; 96/9; 96/30,

- obręb 0015 Nowe Smolno dz. 43/4; 194/1; 12321/7; 12321/8.

 

Pozostała część obwieszczenia z dnia 6 lipca 2022 r., zmieniona obwieszczeniem z dnia 7 września 2022 r. pozostaje bez zmian.

Jednocześnie informuję, że:

 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się
  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a,
 • stosownie do przepisu art. 36 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w/w wniosku do dnia 27 stycznia 2023 r. Przyczyną wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy jest konieczność obwieszczenia o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na podstawie art. 37 k.p.a. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2022.JB

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa