Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.

             

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 40/2022 z dnia 17 października  2022 r., znak: WIR.II.746.1.25.2022.ML o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na realizacji zadania nr 11859 pn. „Przebudowa budynku nr 22 wraz z budową myjni dla wojskowych pojazdów mechanicznych na potrzeby programu HOMAR”, na działkach nr ewid. 171 i 23/5, obręb 0055 Toruń, gmina Miasto Toruń.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w terminie 7 dni od dnia dokonania doręczenia przez obwieszczenie. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.3.1.2022.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa