Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 ze zm.) oraz poz. 50 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamia się,

że dnia 24 listopada 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję   Nr 13/2022, znak: WIR.II.747.1.3.2022.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji                         w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Toruń Elana wraz z infrastrukturą oraz robotami budowlanymi dotyczącymi wprowadzeń linii elektroenergetycznej 110 kV relacji EC Grębocin I – Toruń Elana tor A i tor B i linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Toruń Elana oraz Włocławek Azoty – Toruń Elana”, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,    dla niżej wymienionych działek:

 • dz. nr ewid. 14, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00044938/4,
 • dz. nr ewid. 15/28, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 15/29, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 17/3, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00043677/9,
 • dz. nr ewid. 17/4, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00051017/4,
 • dz. nr ewid. 222, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00069309/7,
 • dz. nr ewid. 229, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 4/19, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 5/5, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,  ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
 • drogą elektroniczną na adres: ;
 • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 483;
 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dniu od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu (art. 25 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miasta Torunia, w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (art. 10 ust. 2a ww. ustawy).

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.3.2022.JS