Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 października 2020 r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika inwestora – spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 250/2, obręb 0005 Czumsk Duży, gmina Rogowo, powiat rypiński (KW WL1Y/00028294/5) w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
W myśl art. 6 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętej wnioskiem lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na wejście na teren cudzej nieruchomości, przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   drogą elektroniczną na adres: ;
Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400.
Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Rogowo, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
(znak sprawy: WIR.II.747.15.2020.EP)

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
         w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa