Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 16.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Delegatura Toruń

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Toruń

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

ul. S. Moniuszki 15-21

87-100 Toruń

 

Osoba na tym stanowisku:

 • wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje projekt decyzji administracyjnych i postanowień w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • wykonuje zadania z zakresu uwłaszczenia państwowych osób prawnych, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia  w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • przygotowuje projekty zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu  właściwego wniosku starosty, na dokonanie danej czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozlicza uruchomione dotacje, w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
 • prowadzi postępowania w drugiej instancji, przygotowuje projekty właściwych rozstrzygnięć w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania
  w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody
 • obsługuje i współpracuje z klientami zewnętrznymi, głównie z instytucjami i agencjami
  w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości i udzielania wyczerpujących odpowiedzi dotyczących prowadzonego postępowania oraz przygotowuje dokumenty i prowadzi rozprawy administracyjne, jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia, w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia interesów stron
 • uczestniczy w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, praca w terenie - wykonywanie zadań podczas oględzin nieruchomości, permanentna obsługa klientów zewnętrznych..

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW Delegatura w Toruniu składa się z jednego budynku, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynku dla osób, które mają problem
z samodzielnym poruszaniem się po schodach.   

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art.73), Przepisy wprowadzające  ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie
  na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 •  nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV/życiorys
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar) 
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 16 listopada 2022 roku do dnia 26 listopada 2022 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„starszy inspektor wojewódzki WSPN.DT.5”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń
opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.