Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

 

 

     Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2021.1899.ze.zm.) w związku z zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 210/2022 z dnia 03 listopada 2022 roku– Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do zbycia w formie darowizny niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 1293/2 o pow. 0,5034 ha do udziału 3725/5983, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Szubin miasto, zapisana w księdze wieczystej nr BY1U/00007939/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w obrębie Szubin miasto, przy ulicy Dworcowej 5. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowiącej działkę nr 1290. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, szkoła, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, grunty rolne. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest jako Bi – inne tereny zabudowane. Na nieruchomości posadowione są budynki : budynek biurowo – warsztatowy z częścią socjalną o pow. użytkowej 230,31 m2 , magazyn soli o pow. 202 m2 , budynek gospodarczy o pow. użytkowej 143,20 m2 , garaże murowane o pow. użytkowej 119,70 m2 .

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu działki nr 1293/2 położonej w obrębie Szubin miasto nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szubin przyjętego uchwałą nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 05 listopada 2015 roku, nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej z koncentracją usług o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym (jednostka staromiejska) – adaptacja z dopuszczeniem realizacji zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych jako kontynuacji i uzupełnienia zabudowy istniejącej; wzmacnianie potencjału usługowego.

  1. Udział Skarbu Państwa przeznaczony do zbycia: 3725/5983
  2. Cena zbycia: nieodpłatnie.
  3. Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2021.1899.ze.zm.) – 6 tygodni od daty wywieszenia ogłoszenia.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54,
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 na okres 21 dni. Ponadto ogłoszenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w prasie lokalnej.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń - dnia      listopada 2022 roku

Zdjęto z tablicy ogłoszeń – dnia         grudnia 2022 roku