Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 października 2020 r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika inwestora – spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Wykaz nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem:

 

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Nr KW

1

2

3

4

5

Powiat brodnicki

1

Bobrowo

Drużyny

82/5

TO1B/00010229/7

2

Brodnica

Gorczenica

119/4

TO1B/00033226/3

3

Bobrowo

Grzybno

133/1

TO1B/00011624/3

4

Osiek

Jeziorki

99/1

TO1B/00023255/2

5

Osiek

Jeziorki

97/1

TO1B/00020750/1

6

Osiek

Jeziorki

88/4

TO1B/00039098/8

Powiat grudziądzki

7

Łasin

Nowe Jankowice

32/1

TO1U/00010224/0

8

Łasin

Szonowo Szlacheckie

238/4

TO1U/00036574/6

9

Łasin

Szynwałd

184/4

TO1U/00023535/7

10

Łasin

Szynwałd

180

TO1U/00001709/8

11

Łasin

Szynwałd

179/3

TO1U/00052410/7

12

Łasin

Szynwałd

177/2

TO1U/00047465/9

13

Łasin

Szynwałd

174/4

TO1U/00057653/7

Powiat rypiński

14

Rypin

Godziszewy

92/9

WL1Y/00029604/9

15

Rypin

Godziszewy

80/4

WL1Y/00026876/5

16

Rypin

Godziszewy

80/2

WL1Y/00026876/5

17

Rypin

Godziszewy

22/4

WL1Y/00006662/6

18

Rypin

Godziszewy

10/6

WL1Y/00015961/8

19

Rypin

Godziszewy

10/3

WL1Y/00015961/8

20

Rypin

Puszcza Miejska

61

WL1Y/00007867/0

21

Rypin

Puszcza Rządowa

102/3

WL1Y/00029337/6

22

Rypin

Rypałki Prywatne

29/2

WL1Y/00013046/4

23

Rogowo

Narty

231/2

Brak KW

24

Rogowo

Narty

228/2

WL1Y/00019389/2

 

W myśl art. 6 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętej wnioskiem lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela
lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na wejście na teren cudzej nieruchomości, przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   drogą elektroniczną na adres: ;
Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400.
Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Brodnica, Urzędu Gmin Bobrowo, Urzędu Gminy Osiek, Urzędu Gminy Rogowo, Urzędu Gminy Rypin i Urzędu Miasta i Gminy Łasin, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Znak sprawy: WIR.II.747.14.2020.EP

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
         w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa