Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  9  listopada 2022 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków – postanowienie Nr ZAR.151.2022 z dnia 25 października 2022 r.,  znak: WUOZ.T.ZAR.5151.124.2022.WS;
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – postanowienie z dnia 3 listopada 2022 r.,  znak: WST.612.1.475.2022.HK.;
  • Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego – art. 53 ust. 4 pkt 10a
    u.p.z.p. – w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie
    art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 u.p.z.p. – postanowienie Nr 29/TZ/2022 z dnia 27 października 2022 r., znak: ZKPPT.7637.306.2022;
  • Skarbem Państwa - Starostą Brodnickim – art. 53 ust. 4 pkt 10a u.p.z.p. – w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 u.p.z.p. – postanowienie z dnia 18 października 2022 r., znak: WB.6740.11.91.2022.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na  budowie sieci gazowej ś/c w m. Brodnica – część zachodnia, działki nr ewid.: 1917/3, 1917/6, 1917/4, 1917/7, 1917/5

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WIR.II.746.1.34.2022.JG

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa