Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

w Delegaturze Urzędu w Toruniu

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy:

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu

ul. Moniuszki 15-21

87-100 Toruń

 

Osoba na tym stanowisku:

 • wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień w tym zakresie, w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • wykonuje zadania z zakresu uwłaszczania państwowych osób prawnych, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • przygotowuje projekty zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu właściwego wniosku starosty, na dokonanie czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
 • prowadzi postępowania w drugiej instancji, przygotowuje projekty właściwych rozstrzygnięć w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody
 • obsługuje i współpracuje z klientami zewnętrznymi, głównie z instytucjami i agencjami w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości i udzielania wyczerpujących odpowiedzi dotyczących prowadzonego postępowania oraz przygotowuje dokumenty i prowadzi rozprawy administracyjne, jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia, w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia interesów stron
 • uczestniczy w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; praca w terenie; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze, wejście do budynku od ul. Stanisława Moniuszki (toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW Delegatura w Toruniu składa się z 1 budynku, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. K-PUW w Bydgoszczy zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3657,53 zł

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • odporność na stres
 • myślenie analityczne
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem: starszy inspektor wojewódzki – WSPN.DT.3

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3

w Bydgoszczy.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.