Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  2  listopada 2022 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w odniesieniu do obszarów znajdujących się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych, o których mowa w art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – postanowienie z dnia 17.10. 2022 r., znak: ŚG-V.7434.12.2022;
  • Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego – art. 53 ust. 4 pkt 10a u.p.z.p. – w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 u.p.z.p. – postanowienie Nr 27/TZ/2022 z dnia 20 października 2022 r., znak: ZKPPT.7637.297.2022;
  • Skarbem Państwa – Prezydentem Miasta Bydgoszczy – art. 53 ust. 4 pkt 10a u.p.z.p. – w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 u.p.z.p. – postanowienie z dnia 19.10.2022 r., znak: WAB.I.6724.3.55.2022.MO .

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej od studni 3Mc zasilającej projektowany budynek pijalni wód przy ul. Gdańskiej, dz. nr 37/9 obręb ewid. 0367, M. Bydgoszcz

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WIR.II.746.1.32.2022.JG

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa