Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

sekretarz

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • organizowanie procesu pozyskiwania i zbierania danych na potrzeby analiz i ocen stanu bezpieczeństwa publicznego w województwie
 • zbieranie, analizowanie i opracowywanie danych na potrzeby procesu opracowania analizy strategicznej województwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • przygotowanie projektów wytycznych oraz działań kierunkowych Wojewody w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • opracowanie projektów aktów prawnych, wytycznych, instrukcji mających na celu skuteczne działanie właściwych organów i służb w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • opracowanie analiz i ocen okresowych oraz doraźnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego
 • opracowanie analiz i ocen akcji i operacji ratowniczych oraz związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • opracowanie wniosków i postulatów w zakresie niezbędnych zmian prawnych, organizacyjnych oraz sposobu i wielkości finansowania przedsięwzięć skutkujących utrzymaniem właściwego stanu porządku publicznego na obszarze województwa
 • opracowywanie wytycznych, instrukcji, zaleceń w zakresie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie oraz kontrola ich realizacji
 • opracowywanie, sporządzanie, wdrożenie i aktualizowanie planów wraz z załącznikami: Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Planu Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii, Wojewódzkiego Planu Ewakuacji II Stopnia
 • przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, wytycznych Wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego
 • opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
 • realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10
 • opracowywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda oraz toaleta są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3900 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym, o działaniach antyterrorystycznych, o stanie wojennym, o obronie Ojczyzny, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • myślenie analityczne
 • odporność na stres
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • efektywna komunikacja
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów

d o d a t k o w e

 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną
 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, specjalistyczne kursy ukończone z zakresu bezpieczeństwa lub zarządzania kryzysowego
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia i specjalistycznych kursów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 28 października 2022 r. do dnia 7 listopada 2022 r.
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
sekretarz – WBZK.I

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.