Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 28 października 2020 r.

 

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2020 r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika inwestora – spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem:

 

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat brodnicki

1

Brodnica

Mszano

308/2

TO1B/00032238/3

2

Brodnica

Szabda

1/2

TO1B/00021212/5

3

Brodnica

Gorczenica

16/2

TO1B/00008946/2

4

Brodnica

Gorczenica

36

TO1B/00006566/0

5

Jabłonowo Pomorskie

Buk Góralski

19

TO1B/00000303/7

6

Jabłonowo Pomorskie

Buk Góralski

45

TO1B/00006121/9

7

Osiek

Dębowo

71/1

TO1B/00016525/4

8

Osiek

Sumin

155/2

TO1B/00025137/3

9

Osiek

Sumin

93/1

TO1B/00015723/5

Powiat grudziądzki

10

Łasin

Szonowo Szlacheckie

262

TO1U/00042995/8

11

Świecie nad Osą

Lisnowo

10/1

TO1U/00020876/8

12

Świecie nad Osą

Lisnowo

39

TO1U/00005840/6

13

Świecie nad Osą

Lisnowo

32/6

TO1U/00026404/1

14

Świecie nad Osą

Lisnówko

138/4

TO1U/00012431/8

15

Świecie nad Osą

Szarnoś

87/9

TO1U/00016634/9

Powiat rypiński

16

Rypin

Godziszewy

24/1

WL1Y/00006630/3

17

Rypin

Godziszewy

28/2

WL1Y/00021293/9

18

Rypin

Puszcza Rządowa

26

WL1Y/00013396/2

19

Rypin

Puszcza Rządowa

32/2

WL1Y/00013396/2

20

Rypin

Puszcza Rządowa

172

WL1Y/00014074/6

21

Rypin

Puszcza Rządowa

204

WL1Y/00013409/7

22

Rypin

Puszcza Rządowa

205

WL1Y/00019019/8

23

Rypin

Puszcza Rządowa

34

WL1Y/00016431/1

24

Rypin

Puszcza Rządowa

97

WL1Y/00031232/7

25

Rypin

Puszcza Rządowa

36/4

WL1Y/00031232/7

26

Rypin

Puszcza Rządowa

171/1

WL1Y/00014075/3

27

Rypin

Kwiatkowo

28/2

WL1Y/00024824/2

 

W myśl art. 6 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji  inwestycji w sektorze naftowym w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętej wnioskiem lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela
lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na wejście na teren cudzej nieruchomości, przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   drogą elektroniczną na adres: ;
Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400.
Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Brodnica, Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Urzędu Gminy Osiek, Urzędu Miasta i Gminy Łasin, Urzędu Gminy Świecie nad Osą i Urzędu Gminy Rypin, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także `w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
(Znak sprawy: WIR.II.747.13.2020.EP)

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
         w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa