Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  21   października 2022 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na  wniosek   Gminy   Gostycyn   reprezentowanej   przez   Wójta   Gminy   Gostycyn, w  sprawie   ustalenia   lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego   na   terenie   zamkniętym polegającej na budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji ,,Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody (hydroforni)  w  m. Kamienica  wraz z budową dwóch fundamentów pod zbiorniki retencyjne i montażem zbiorników retencyjnych poj. 150m3 każdy, budowa odstojnika wód popłucznych poj. 20m3 i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz   budową   sieci   wodociągowej   zasilającej   stację   oraz   od   stacji   uzdatniania  wody w Kamienicy do miejscowości Gostycyn’’,  położonej w obrębie Gostycyn 0002, gmina Gostycyn, działka nr 421/5.

Zgodnie z decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe, (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury, poz. 38 - załącznik nr 2 do ww. decyzji województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 u.p.z.p. ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 494;

- drogą elektroniczną na adres: ,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.39.2022.JB

                                                                                                                                                     

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa