Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 24 października 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.), art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 24 października 2022 r. na rzecz inwestora:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

decyzji nr 83/2022 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

obejmującej zadanie pn.:

Budowa gazociągu w/c DN350, MOP 8,4MPa wraz z gazociągiem odgałęźnym DN150 oraz budowa zespołu zaporowo-upustowego odgałęźnego DN350/250 (do Zakładów Ciech) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącego gazociągu w/c DN100
na wyznaczonych odcinkach w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia Etap I – Odcinek gazociągu od projektowanej stacji gazowej w Kruszwicy do projektowanego zespołu odgałęźnego DN350/250 (odgałęzienie do Zakładów Ciech) wraz z zespołem odgałęźnym, na następujących nieruchomościach:

 

Powiat inowrocławski:

- gmina Kruszwica:

na działkach nr ewid.: 61/4 (nr KW – brak danych) – obręb ewid. 0044 Szarlej; 1 (nr KW – BY1I/00064731/3), 3/7 (nr KW – BY1I/00075644/6), 11 (nr KW – BY1I/00070034/2),
12/4 (nr KW – BY1I/00034069/2), 13/2 (nr KW – BY1I/00070034/2), 15/35 (nr KW – BY1I/00034069/2), 16/2 (nr KW – BY1I/00081545/7), 17/4 (nr KW – BY1I/00034069/2),
46 (nr KW – BY1I/00070034/2) – obręb ewid. 0020 Kobylniki; 38 (nr KW – BY1I/00070034/2), 36/3 (nr KW – BY1I/00037894/5), 37/1 (nr KW – BY1I/00070034/2),
36/6 (nr KW – BY1I/00057579/7), 35 (nr KW – BY1I/00067386/0), 34 (nr KW – BY1I/00073045/3), 47/2 (nr KW – BY1I/00070034/2) – obręb ewid. 0035 Rożniaty;
104/2 (nr KW – BY1I/00070015/3), 105/1 (nr KW – BY1I/00048770/0), 74/1 (nr KW – BY1I/00032350/5), 66/1 (nr KW – BY1I/00014982/2), 67/2 (nr KW – BY1I/00070015/3),
42 (nr KW – BY1I/00053600/6) – obręb ewid. 0015 Janowice; 40 (nr KW – BY1I/00070901/1), 16/2 (nr KW – BY1I/00051835/8), 16/1 (nr KW – BY1I/00078598/9),
3 (nr KW – BY1I/00070901/1), 2 (nr KW – BY1I/00070901/1), 1/14 (nr KW – BY1I/00027569/5), 1/15 (nr KW – BY1I/00014541/9), 1/16 (nr KW – BY1I/00071942/7),
1/8 (nr KW – BY1I/00011183/0), 43 (nr KW – BY1I/00041646/3), 45/22 (nr KW – BY1I/00006438/5), 45/21 (nr KW – BY1I/00006436/1), 45/20 (nr KW – BY1I/00007833/1), 45/19 (nr KW – BY1I/00011468/2), 45/8 (nr KW – BY1I/00011684/2) – obręb ewid. 0033 Przedbojewice;

 

- gmina Inowrocław:

na działkach nr ewid.: 281/2 (nr KW – BY1I/00070309/1), 280/1 (nr KW – BY1I/00001166/2), 280/2 (nr KW – BY1I/00077535/3), 280/3 (nr KW – BY1I/00001166/2), 276/1 (nr KW – BY1I/00009450/6), 101 (nr KW – BY1I/00042086/6), 207 (nr KW – BY1I/00005020/5),
206 (nr KW – BY1I/00070522/0), 202 (nr KW – BY1I/00009449/6) – obręb ewid. 0043 Tupadły_1.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.10.2022.MB (D)