Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  21 października 2022 r.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.                             o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 z późn. zm.) oraz poz. 50 załącznika do ww. ustawy, oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą
w Konstancinie – Jeziorna (pismo z dnia 30 sierpnia 2022 r, znak: CJI-PP-PI-WD.7113.44.2000.1) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji                       w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Toruń Elana wraz z infrastrukturą oraz robotami budowlanymi dotyczącymi wprowadzeń linii elektroenergetycznej 110 kV relacji EC Grębocin I – Toruń Elana tor A                    i tor B i linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Toruń Elana                  oraz Włocławek Azoty – Toruń Elana”

 

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

 • dz. nr ewid. 14, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00044938/4,
 • dz. nr ewid. 15/28, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 15/29, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 17/3, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00043677/9,
 • dz. nr ewid. 17/4, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00051017/4,
 • dz. nr ewid. 222, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00069309/7,
 • dz. nr ewid. 229, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 4/19, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9,
 • dz. nr ewid. 5/5, obręb 45, gmina Miasto Toruń, TO1T/00032752/9.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi                i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349 7483). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 1 przywołanej na wstępie ustawy, z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa
w przywołanym powyżej przepisie, jest nieważna (art. 7 ust. 5 ustawy o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, do dnia, w którym decyzja
ta stała się ostateczna, zgodnie z:

- art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa,

- art. 7 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503).

Przepisów art. 7 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych nie stosuje się do postępowań:

 • dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek,
 • w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, wszczętych na wniosek inwestora
  (art. 7 ust. 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek strony postępowania,                       po uzyskaniu zgody inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji    o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podejmie zawieszone postępowanie (art. 7 ust. 3a cyt. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:

 1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji                          w zakresie sieci przesyłowej,
 2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu danych nowego właściciela                  lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania                       bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy                        do wznowienia postępowania (art. 7 ust. 4 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w związku z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  Urzędu Miasta Torunia, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.3.2022.JS