Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 października 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 11 października 2022 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu DN400, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa stacji gazowej, rozbudowa zespołu zaporowo-upustowego Otorowo wraz z drogą dojazdową oraz rozbiórka instalacji przeciwpożarowej wraz z hydrantem dn80 w ramach inwestycji pn.: Przyłączenie do sieci gazowej PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni S.A. Etap I”, na następujących nieruchomościach:

 

Powiat bydgoski:

- gmina Solec Kujawski:

na działkach nr ewid: 140/1 (nr KW – brak danych), 140/2 (nr KW – brak danych),
276 (nr KW – brak danych), 17252/1 (nr KW – brak danych), 107/3 (nr KW – BY1B/00184771/5), 17251 (nr KW – BY1B/00087444/4), 12087/1 (nr KW – BY1B/00085944/5), 17254 (nr KW – BY1B/00087444/4), 274 (nr KW – BY1B/00087444/4), 15 (nr KW – BY1B/00006458/4), 8/1 (nr KW – BY1B/00212565/4), 12092/2 (nr KW – BY1B/00085944/5) – obręb ewid. 0005 Wypaleniska; 79 (nr KW – BY1B/00035057/5), 165/4 (nr KW – BY1B/00238153/1), 17232/8 (nr KW – BY1B/00087445/1), 232/9 (nr KW – BY1B/00008244/5), 172 (nr KW – BY1B/00193243/1), 48 (nr KW – BY1B/00112372/3), 53/11 (nr KW – BY1B/00193243/1), 173 (nr KW – BY1B/00193243/1), 44/5 (nr KW – BY1B/00008247/6), 39/7 (nr KW – BY1B/00184020/6), 40 (nr KW – BY1B/00008249/0),
38 (nr KW – BY1B/00076230/1), 212 (nr KW – BY1B/00121583/1), 160/1 (nr KW – brak danych), 17251/9 (nr KW – BY1B/00087445/1), 6/4 (nr KW – BY1B/00008236/6), 17251/10 (nr KW – BY1B/00087445/1), 122/9 (nr KW – BY1B/00209897/6), 200/2 (nr KW – BY1B/00198164/8), 128/2 (nr KW – BY1B/00049542/3), 157/2 (nr KW – BY1B/00213498/0) – obręb ewid. 0002 Makowiska; 254 (nr KW – brak danych), 249/7 (nr KW – BY1B/00229365/4), 242/2 (nr KW – brak danych), 247/3 (nr KW – BY1B/00102541/6) – obręb ewid. 0003 Otorowo;

 

Miasto Bydgoszcz:

na działkach nr ewid: 92/5 (nr KW – BY1B/00082046/9), 93/5 (nr KW – BY1B/00082046/9), 94/6 (nr KW – BY1B/00082046/9), 48 (nr KW – BY1B/00069977/7), 49 (nr KW – BY1B/00069977/7), 95/3 (nr KW – BY1B/00082046/9) – obręb ewid. 0138 M. Bydgoszcz; 16 (nr KW – BY1B/00069977/7), 13 (nr KW – BY1B/00069977/7), 8 (nr KW – BY1B/00069977/7), 17/2 (nr KW – BY1B/00069977/7), 12 (nr KW – BY1B/00069977/7) – obręb ewid. 0468 M. Bydgoszcz; 1/51 (nr KW – BY1B/00126160/5), 96 (nr KW – BY1B/00126160/5), 112/19 (nr KW – BY1B/00068434/2), 112/17 (nr KW – BY1B/00068434/2), 1/50 (nr KW – BY1B/00126160/5), 1/55 (nr KW – BY1B/00126160/5), 112/21 (nr KW – BY1B/00068434/2), 1/44 (nr KW – BY1B/00126160/5), 1/43 (nr KW – BY1B/00126160/5), 112/23 (nr KW – BY1B/00068434/2), 1/42 (nr KW – BY1B/00126160/5), 1/171 (nr KW – BY1B/00223038/1), 1/191 (nr KW – BY1B/00223038/1), 1/186 (nr KW – BY1B/00211165/3), 1/163 (nr KW – BY1B/00223038/1), 1/198 (nr KW – BY1B/00195063/9) – obręb ewid. 0136 M. Bydgoszcz; 9 (nr KW – BY1B/00064946/6), 8/31 (nr KW – BY1B/00238660/8), 8/21 (nr KW – BY1B/00069977/7) – obręb ewid. 0268 M. Bydgoszcz.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

 

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.12.13.2022.MB (Z)