Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 6 października 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 t.j.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 6 października 2022 r. na rzecz inwestora: PERN Spółka Akcyjna, reprezentowanego przez pełnomocnika, decyzji nr 77/2022 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:

Budowa rurociągu ropy naftowej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku od Stacji Pomp Łasin do granicy woj. kujawsko-pomorskiego, w ramach realizacji strategicznej inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, na następujących nieruchomościach:

Powiat grudziądzki:

- gmina Łasin:

na działkach nr ewid: 13/20 (nr KW – TO1U/00023034/5), 14/2 (nr KW – TO1U/00057576/3), 24/23 (nr KW – TO1U/00049396/8), 24/30 (nr KW – TO1U/00023034/5), 24/31 (nr KW – TO1U/00023034/5), 28 (nr KW – TO1U/00056193/7), 3007 (nr KW – TO1U/00035296/6), 32/1 (nr KW – TO1U/00010224/0), 32/4 (nr KW – TO1U/00014837/8), 33 (nr KW – TO1U/00039056/0), 34 (nr KW – TO1U/00057576/3), 35/2 (nr KW – TO1U/00023034/5), 44/2 (nr KW – TO1U/00032952/2), 46/17 (nr KW – TO1U/00023034/5) – obręb ewid. 0008 Nowe Jankowice; 10 (nr KW – TO1U/00005240/0), 11 (nr KW – TO1U/00011410/8),
8 (nr KW – TO1U/00033701/5), 9 (nr KW – TO1U/00002141/5) – obręb ewid. 0010 Plesewo; 101/1 (nr KW – TO1U/00017311/6), 101/2 (nr KW – TO1U/00010222/6), 105/2 (nr KW – TO1U/00034413/6), 105/9 (nr KW – TO1U/00046625/2), 119/3 (nr KW – TO1U/00013182/4), 120 (nr KW – TO1U/00012201/7), 124 (nr KW – TO1U/00014368/9), 135/2 (nr KW – TO1U/00009412/5), 137/4 (nr KW – TO1U/00047334/2), 137/5 (nr KW – TO1U/00015086/5), 14/1 (nr KW – TO1U/00011278/0), 15/1 (nr KW – TO1U/00011278/0), 15/2 (nr KW – TO1U/00000744/8), 19 (nr KW – TO1U/00049450/5), 303/1 (nr KW – TO1U/00012916/2), 303/2 (nr KW – TO1U/00006966/2), 316 (nr KW – TO1U/00046625/2), 33/2 (nr KW – TO1U/00008811/5), 34 (nr KW – TO1U/00019881/6), 37/1 (nr KW – TO1U/00046625/2),
6/2 (nr KW – TO1U/00032954/6), 6/3 (nr KW – TO1U/00011258/4), 96 (nr KW – TO1U/00008812/2) – obręb ewid. 0014 Szonowo Szlacheckie; 100/2 (nr KW – TO1U/00032947/4), 101/3 (nr KW – TO1U/00013286/3), 103/1 (nr KW – TO1U/00012288/0), 103/7 (nr KW – TO1U/00033805/4), 174/4 (nr KW – TO1U/00057653/7), 177/2 (nr KW – TO1U/00047465/9), 178 (nr KW – TO1U/00033805/4), 179/3 (nr KW – TO1U/00052410/7), 180 (nr KW – TO1U/00001709/8), 181 (nr KW – TO1U/00039168/8), 183 (nr KW – TO1U/00033805/4), 184/4 (nr KW – TO1U/00023535/7), 223/5 (nr KW – TO1U/00057747/3), 223/6 (nr KW – TO1U/00015149/5), 230 (nr KW – TO1U/00001716/0), 241 (nr KW – TO1U/00001710/8), 249 (nr KW – TO1U/00058319/1), 250/1 (nr KW – TO1U/00001408/8), 250/2 (nr KW – TO1U/00042740/6), 251 (nr KW – TO1U/00001408/8), 282 (nr KW – TO1U/00039168/8), 3005/1 (nr KW – TO1U/00039268/9), 95 (nr KW – TO1U/00028032/6), 96/1 (nr KW – TO1U/00013286/3), 97/5 (nr KW – TO1U/00013800/3), 98/4 (nr KW – TO1U/00038054/9), 98/8 (nr KW – TO1U/00052805/3) – obręb ewid. 0015 Szynwałd.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.14.1.2022.MB (D)