Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 29 września 2022 r.

             

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika spółki QPV Pakość Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie trzytorowej linii kablowej SN wraz z linią światłowodową i infrastrukturą techniczną dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce nr ewid. 279 w obrębie Kościelec oraz działce nr ewid. 12/8 w obrębie Dziarnowo, prowadzone
do istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Inowrocław Rąbinek zlokalizowanej w gminie Inowrocław (miasto), na działkach nr ewid. 12/1, 16 i 19, obręb Dziarnowo, gmina Pakość, działce nr ewid. 13/2, obręb Batkowo, gmina Inowrocław oraz na działce nr ewid. 11/1, arkusz 16, obręb 0002 Inowrocław, gmina Inowrocław Miasto.

Zgodnie z decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury, poz. 38 – Lp. 864, 941, 1095, 1098 i 10981 załącznika nr 2 województwo kujawsko-pomorskie do ww. decyzji), w związku z art. 2 pkt 11 u.p.z.p., ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
       ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 42 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.27.2022.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa