Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki PKP Energetyka S.A z siedzibą w Warszawie, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci telekomunikacyjnej z istniejącej stacji GPZ Czersk do planowanej stacji trakcyjnej PT Lipowa Tucholska, na działkach nr ewid.: 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 65, 99/1, 99/2, 99/5, 99/7, 99/8, 99/11, 99/13, 99/12, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 258 i 552, obręb 0007 Lipowa, gmina Śliwice.

Zgodnie z decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury, poz. 38 ze zm. – załącznik do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 u.p.z.p., ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
- drogą elektroniczną na adres: ;

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP