Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 09.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Zdrowia

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • przeprowadza kontrole podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w celu weryfikacji oświadczeń składanych do organu rejestrowego w przedmiocie spełniania warunków wynikających z ustawy
 • kontroluje ustalanie i wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym w celu wyeliminowania przypadków naruszania dyscypliny finansów publicznych
 • monitoruje dane zawarte w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez dokonywanie kontroli zawartości danych zawartych w księgach rejestrowych, w celu eliminacji zapisów nieprawidłowych
 • opracowuje w zakresie kompetencji Wydziału projekty i plany budżetu Wojewody oraz dokonuje podziału dotacji celowych oraz ich korekt w ciągu roku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Wydziału dotyczących dotacji
 • prowadzi sprawy związane z realizacją uprawnień podmiotu tworzącego w stosunku do wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu wypełniania obowiązków ustawowych w tym zakresie
 • kontroluje pozyskiwanie oraz wydatkowanie przez gminy uzdrowiskowe dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w celu tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej i zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie uzdrowiskowej
 • kontroluje na zlecenie Ministra Zdrowia podmioty lecznicze mające siedzibę na terenie województwa pod względem zgodności z prawem, celem sprawdzenia prawidłowości prowadzenia przez nie działalności leczniczej w zakresie określonym w zleceniu
 • prowadzi postępowania dotyczące nałożenia na podmioty lecznicze kary pieniężnej w przypadku niezgłoszenia przez nie zmiany danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie przewidzianym w ustawie, stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych celem realizacji wniosków pokontrolnych

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca w terenie – przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych; zagrożenie korupcją – oferowanie korzyści w związku ze stwierdzonymi na kontroli nieprawidłowościami; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, winda oraz toaleta odpowiednio dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3657,53 zł

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • efektywna komunikacja
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • współdziałanie w grupie
 • dobra organizacja pracy
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

d o d a t k o w e

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia lub zdrowie publiczne

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi, o wojewodzie i administracji  rządowej w województwie, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, o kontroli w administracji rządowej
 • asertywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 9 września 2022 r. do dnia 19 września 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem: inspektor wojewódzki – WZ.IV.4

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3

w Bydgoszczy.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.