Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  5  września 2022 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dąbrowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”. Cześć II od km 11+696 do km 12+190”, przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Organem administracji właściwym do:

 • wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 • wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

 • niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b,
  XI piętro, tel. 52 349-74-14), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 10.00-14.00, wyłącznie po uzgodnieniu terminu;
 • uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 8 września 2022 r.
  do 8 października 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
 • uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu
  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
  5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797);
 • złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2022.JB

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa