Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

 

WIR.II.747.5.3.2022.DK                                                       

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 7 września 2022 r.           

 

Na podstawie art. 12 ust. 1  w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach
w zakresie terminalu” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 7 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję nr 12/2022 znak: WIR.II.747.5.3.2022.DK zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych
w ewidencji gruntów jako:

Powiat aleksandrowski:

 Gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Kuczek dz. 33 (brak KW), obręb Nowy Ciechocinek dz. 142/1 (KW WL1A/00021573/5),  dz.141/10 (KW WL1A/00000313/2), dz. 128/6 (KW WL1A/00010079/2), dz. 75/2 (brak KW), obręb Wygoda dz. 42/2 (KW WL1A/00035590/1), dz. 40/5 (KW WL1A/00035590/1), dz. 12/4 (KW WL1A/00035590/1), obręb Wołuszewo
dz. 157/3 (brak KW), dz. 131/1 (KW WL1A/00017199/8), obręb Otłoczyn dz. 161/1 (KW WL1A/00004963/1), dz. 106/1 (KW WL1A/00011901/1), dz. 49/1 (brak KW), gmina Raciążek, obręb Turzno dz. 92/5 (brak KW), dz. 54 (KW WL1A/00010983/2), obręb Raciążek dz. 1181/1 (KW WL1A/00017218/8), dz. 16 (KW WL1A/00015337/4),
gmina Waganiec, obręb Stary Zbrachlin dz. 23/4 (KW WL1A/00031869/0), obręb Michalin dz. 99 (KW WL1A/00034494/1),obręb Brudnowo dz. 13/7 (KW WL1A/00037754/3).

 Powiat grudziądzki:

Gmina Gruta, obręb Wiktorowo, dz. 8/2 (KW TO1U/00030787/0), Gmina Rogóźno obręb Budy dz. 24 (KW TO1U/00008260/7).

Powiat toruński:

gmina Lubicz, obręb Lubicz Dolny dz. 353/3 (KW TO1T/00118002/4).

 

w celu wejścia na wyżej wymienione nieruchomości i wykonanie badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN 1000MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu
do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400; 52 34 97 523
  • e-PUAP.

Odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienia
o wydaniu decyzji (art. 5 ust. 3 w związku z art. 19b ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 ustawy
o inwestycjach w zakresie terminalu). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust. 3 ww.  ustawy).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych przedmiotową decyzją zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia (art. 12 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. oraz art. 12 ust.
1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie zawiadomienia poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, urzędach miejskich i gmin właściwych ze względu na lokalizację  wejścia na teren nieruchomości, na stronach podmiotowych tych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

           

 

     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                      Szczepan Bukłaho

                       Kierownik Oddziału

Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

          W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa