Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  7  września 2022 r.

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm), dalej k.p.a., zawiadamiam o zmianie wniosku w zakresie: linii rozgraniczającej i ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dąbrowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek I
od km 0+069 do km 13+280”. Cześć I od km 0+069 do km 11+696 i od km 12+190
do km 13+280”.

 

Przedmiotem zmiany jest:

  • odstąpienie od podziału nieruchomości nr 16/1 obręb 0009 Obórznia (pkt. 2 obwieszczenia z dnia 6 lipca 2022 r.),
  • dodanie ograniczonego sposobu korzystania dla realizacji inwestycji na nieruchomościach 45/7 (45/17) obręb 0015 Nowe Smolno i 45/2 (45/6) obręb 0007 Łabiszyn – Wieś (pkt. 3 obwieszczenia z dnia 6 lipca 2022 r.).

Pozostała część obwieszczenia z dnia 6 lipca 2022 r. pozostaje bez zmiany.

Jednocześnie informuję, że:

  • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
    w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
  • zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się
    za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2022.JB

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa