Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.6.9.2022.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: ENERGA – OPERATOR S. A., reprezentowanego przez pełnomocnika, przedłożonego w dniu 29 czerwca 2022 r. (uzup. w dniu 5 sierpnia 2022 r. i 1 września 2022 r.), decyzją nr 38/Tz/2022 z dnia 1 września 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej dwutorowej linii 110 kV relacji Machnacz - Włocławek Azoty / Włocławek Wschód - Włocławek Azoty na odcinku od słupa nr 35/75 do GPZ Włocławek Azoty wraz z rozbiórką odcinka linii 110 kV oraz przebudowa napowietrznej jednotorowej linii 110 kV na napowietrzną dwutorową linię 110 kV na odcinku od słupa nr 35/75 do granicy działki 32/4 obr. Rózinowo (we właściwości Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)”, na dz. nr 32/4, 33/4, 34/8, 34/12 obręb Rózinowo, Włocławek.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 91) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.6.9.2022.MO