Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

Bydgoszcz, 6 września 2022 roku

 

 

Ogłoszenie

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

o możliwości realizacji zadania publicznego

dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

 

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn.  zm.) informuję  o możliwości składania przez podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1057, z późn.  zm)  ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

 

Oferty należy złożyć na co najmniej jedno z wymienionych w załączniku do ogłoszenia zadań według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) wraz z pismem przewodnim zawierającym m.in. uzasadnienie planowanych działań.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym  terminie          do 23 września  2022 roku      na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz lub osobiście do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz (Pokój nr 4).  W przypadku ofert nadesłanych pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Oferta wraz z wnioskiem powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Nie otwierać”, pełną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa) i dopiskiem „Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy”

 

W ofercie, w punkcie IV.2, należy dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego podmiotu, na który zostaną przekazane środki Funduszu Pomocy oraz dane osób, które są uprawnione do podpisania umowy na realizację zadania (imię, nazwisko, zajmowane w podmiocie stanowisko). Oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, czytelnym podpisem lub podpisem i imienną pieczęcią. W przypadku zaistnienia zmian w zakresie reprezentowania podmiotu w trakcie realizacji zadania należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej, umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Zleceniobiorcami), określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 

Wyboru ofert – przy uwzględnieniu aktualnego zapotrzebowania na zadania pomocowe, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wraz z rekomendowaną wysokością kwoty dofinansowania dokonuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski lub osoba przez niego upoważniona.

 

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem przez Wojewodę środków Funduszu Pomocy. Wojewoda może przeprowadzić negocjacje z podmiotem, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, określonego w ofercie podmiotu oraz ustalenie ostatecznej kwoty na jego realizację. Podmiot, który odstąpi  od zawarcia umowy z powodu odmowy negocjacji  i  korekty kosztorysu, nie może wywodzić żadnych roszczeń.

 

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 roku. Wskazany termin powinien być uwzględniony w harmonogramie i kosztorysie przedstawionymi w ofercie konkursowej.

 

Powierzenie realizacji zadania oraz przekazanie środków Funduszu Pomocy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a wybranym przez Wojewodę podmiotem. Umowa szczegółowo określi realizowane zadania, termin i miejsce jego wykonania, kwotę przyznanych środków i tryb płatności, warunki realizacji zadania, w tym termin wykorzystania środków Funduszu Pomocy, sposób rozliczenia tych środków i zasady zwrotu ich niewykorzystanej części, a także tryb kontroli realizacji zadania.

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, późn. zm.) i nie służy od niej odwołanie.

 

Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, późn. zm.).

 

Planowane do powierzenia działania w ramach zadania publicznego zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                             WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

                                                                                                              /-/ Mikołaj Bogdanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCXZałącznik do ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6 września 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (42,93KB)

 

Planowane do powierzenia działania w ramach zadania publicznego, obejmują w szczególności:

 

  1. zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,
  2. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
  3. usługi transportowe do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy;
  4. zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna albo miejsc pośrednich;
  5. finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc zakwaterowania i wyżywienia lub pomiędzy tymi miejscami;
  6. podjęcia innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, np. pomoc i koordynacja pomocy uchodźcom z Ukrainy m.in. w punkcie informacyjnym, recepcyjnym, medycznym, koszty usługi tłumaczy, nauka języka polskiego, pomoc psychologiczna,
  7. wsparcie osób starszych powyżej 75 roku życia.