Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 5 września 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 t.j.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 5 września 2022 r. na rzecz inwestora: Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, decyzji nr 66/2022 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:

Budowa pompowni wody Sucharzewo wraz z linią światłowodową, linią kablową SN, przyłączem wodociągowym oraz zjazdem w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” - ZADANIE 3: Modernizacja istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo (nazewnictwo wg specustawy: rozbudowa lub przebudowa rurociągu wody technologicznej Wójcin-Przyjma), na następujących nieruchomościach:

Powiat mogileński:

- gmina Dąbrowa:

na działkach nr ewid: 52 (nr KW – BY1M/00027229/4), 53/1 (nr KW – brak danych), 53/2 (nr KW – brak danych), 54 (nr KW – BY1M/00032894/4), 55 (nr KW – BY1M/00032894/4), 64 (nr KW –  BY1M/00002760/7), 67 (nr KW –  BY1M/00002759/7), 78 (nr KW –  BY1M/00000313/5), 80 (nr KW – BY1M/00032212/0), 84 (nr KW – BY1M/00027229/4), 86/1 (nr KW – BY1M/00013444/6), 87 (nr KW –  BY1M/00027229/4), 88/2 (nr KW –  BY1M/00002758/0), 92 (nr KW – BY1M/00006191/5), 93 (nr KW – BY1M/00027229/4), 94 (nr KW – BY1M/00027229/4), 95/2 (nr KW – BY1M/00034381/9), 114 (nr KW – BY1M/00029516/7), 116 (nr KW – BY1M/00029516/7), 121/2 (nr KW – BY1M/00030270/0), 122 (nr KW – BY1M/00002763/8) – obręb ewid. 0012 Sucharzewo.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.14.8.2022.MB (D)